Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

Değerli Ziyaretçimiz,
Değerli Müşterimiz,

Eren Perakende Satış ve Mağazacılık Anonim Şirketi (“Eren Perakende” veya “Şirket”) (Lacoste, Burberry, Nautica, SuperStep, Occasion, SanalÇadır markalarını temsilen) olarak, kişisel verilerinizi ve özel nitelikli kişisel verilerinizi azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz.  Bu çerçevede verilerinizin nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşılabileceği konularında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel verileriniz, Eren Perakende tarafından sunulan ürün ve hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber Şirketimiz tarafından en iyi şekilde ürün ve hizmetlerin sunulabilmesini teminen işlenebilmektedir.

Eren Perakende olarak, kimlik ve iletişim verileriniz, müşteri bilgileriniz, mağazalarımızı/işyerlerimizi ziyaret etmeniz ve Eren Perakende’nin online hizmetlerini kullanmanız halinde dijital ve çerez verileriniz,

 • Şirketimizin ürün temin ve satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve taleplerinin karşılanması,
 • Mağaza/işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Bilgi sistemleri güvenliğinin ve sürekliliğinin saklanması,
 • Analiz, raporlama ve iç/dış denetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi (açık rızanızın bulunması halinde) amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verileriniz Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla; denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, arşiv, e-fatura, teknik destek, kargo, yurtiçi ve yurtdışı merkezli dijital tanıtım ve pazarlama firmalarına, bağımsız denetçilere, danışmanlar dahil hizmetlerinden faydalandığımız iş ortaklarımıza ve Eren Holding A.Ş. ve bünyesinde bulunan grup şirketlerimize aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,  ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati ve hakkın korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan aşağı sayılan yöntemlerle;

 • Mağazalarımıza veya işyerlerimize gelmeniz halinde, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak,
 • E-posta, kargo, kısa mesaj veya çağrı merkezimiz vasıtasıyla tarafımıza yapılan başvuru veya talepler üzerinden,
 • Mağazalarımıza veya işyerlerimizde bulunan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla,
 • İnternet sitemiz ve sosyal medya kanalları aracılığıyla toplanmaktadır.

Şirketimize başvurarak şahsınızla ilgili olarak,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilen aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
  • Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı

http://www.erenperakende.com.tr/KVKKBasvuruFormu.pdf

   linkinden ulaşabileceğiniz KVKK İlgili Kişi Talep Formu ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 • Yenibosna Merkez Mahallesi Çınar Caddesi Kavak Sokak No:39 Bahçelievler 34197 İSTANBUL adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya
 • Kendi bireysel kep adresinizden şirketimizin kep adresi olan   erenperakende@hs03.kep.tr posta adresine; veya
 • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin kvkk@erenperakende.com adresine veya
 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.